OpenJudge

已结束的比赛

日期 标题 参与者
2018-03-13 ~ 2018-04-23 题目测试 29
2017-10-29 2017最终招新赛 38
2017-10-08 2017国庆正式赛 50
2017-10-08 2017国庆热身赛 44
2017-09-30 ~ 2017-11-30 2017国庆培训训练用题 143
2017-02-26 ~ 2018-02-26 2017新生赛比赛重现 41
2017-02-26 2017新生赛 52
2016-11-06 ~ 2016-11-07 选拔赛重现 18
2016-10-16 Swust ACM招新第二次 56
2016-10-07 国庆培训正式赛 56
2016-10-07 国庆培训热身赛 51
2016-01-03 ACM2015期末总结赛(元旦狂欢) 34
2015-11-28 ACM2015第一次月赛 49
2015-11-25 ~ 2015-12-10 ACM2015第一次月赛重现 25
2015-10-24 ACM2015招新选拔赛 41
2015-10-18 ~ 2015-10-30 ACM2015招新比赛题目重现 37
2015-10-18 ACM2015招新第二次周赛 42
2015-10-17 ACM2015招新第一次周赛 48
2015-10-05 ~ 2015-10-15 ACM2015国庆培训正式赛重现 44
2015-10-05 ACM2015国庆培训正式赛 64
2015-10-04 ~ 2015-10-15 ACM2015国庆热身赛重现 45
2015-10-04 ACN2015国庆热身赛 57
2015-05-19 ~ 2016-06-19 西南科技大学第十一届ACM/ICPC程序设计竞赛重现 17
2015-01-04 ACM团队2014级期末总结赛 6
2014-10-26 2014ACM新生选拔赛 40
2014-10-19 第二次周赛 28
2014-10-12 2014ACM第一次周赛 29
2014-10-06 国庆小训练2 10
2014-10-02 2014国庆训练训练 18
2014-09-24 ~ 2014-09-28 ACM团队2014届新生练习 26